CARLOS ORTEGA LÓPEZ | Economista

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.
Assessor
en procediments d’insolvència empresarial.
Administrador Concursal i Mediador en assumptes mercantils i societaris.
Perit Economista amb experiència en elaboració d’informes econòmics i comptables.
Col·legiat Il·ltre. Col·legi d’Economistes de Granada.
Màster en Dret Fiscal i Tributari.